چشمگیرترین مجموعه مجموعه دوره های دانشگاهی به اشتراک گذاری من است در آمریکای شمالی ، درست در نوک انگشتان شما. همه 24 دانشکده با بودجه عمومی انتاریو در اونتاریو لارن با یکدیگر همکاری می کنند.